Агрегати

Волумен на моторот

Сила на моторот

Тип на стартер

Номинална сила kW / kVA

Максималнa сила kW / kVA

Сила на електрична струја

Номинален напон

Приклучници

Време за работа

Гориво

Maсa

Волумен на резервоарот за гориво

Top