Агрегати

Волумен на моторот

Номинална сила

Максималнa сила

Номинален напон

IP степен

Тип на стартер

Сила на електрична струја

Фази

Степен на работен режим

Фактор на сила

Степен на изолација

Димензии

Маса

Top