Aкумулаторски косилки

Напон

Ширина на косење

Површина на косење

Волумен на собирачот

Maсa

Aвтономија со полна батерија 1,5 Ah

Aвтономија со полна батерија 2 Ah

Aвтономија со полна батерија 3 Ah

Aвтономија со полна батерија 4 Ah

Top