Aкумулаторски машини за полирање

Број на вртежи

Надоврешен дијаметар

Eксцентрично вртење

Maсa

Aвтономија со полна батерија 2 Ah

Aвтономија со полна батерија 3 Ah

Aвтономија со полна батерија 4 Ah

Top