Дувачи и вшмукувачи за лисја

Тип на мотор

Волумен на моторот

Сила на моторот / број на вртежи

Работен напон

Приклучна сила

Функции

Максимален проток на воздух

Maксимална брзина на издувување

Волумен на собирачот

Капацитет за гориво

Капацитет за масло

Брзина на мотор

Tип на погон

Брзина на одење

Капацитет на вреќата за собирање

Висина на вшмукување

Брзина на вшмукувачки воздух

Агол на работната косина

Димензии на уредот

Maсa

Линија на производи

Top