Електричен алат

Tип на електро-мотор

Работен напон

Влезна сила

Број на вртежи во празен од

Длабочина на глодање

Длабочина на пресек

Број на режими на работа

Проток на воздух

Teмпературa

Прифат на осовината

Ширина на работниот зафат

Прилагодување на чекорите

Температура за загревање

Време за загревање

Димензии на адаптерот (mm)

Maсa

Top