Електрични пили

Приклучна сила

Чекор на синџирот

Должина на водилката

Модел на водилка

Должина на телескопското продолжение

Број на запци на синџирот

Брзина на синџирот

Волумен на резервоарот за масло

Maсa

Top