Електрични пили

Работен напон

Влезна сила

Број на вртежи во празен од

Тип на пили

Од на алатот за сечење

Капаците за сечење

Капацитет за сечење на метал

Капаците за сечење на дрво

Надворешен дијаметар на дискот

Внатрешен дијаметар на дискот

Длабочина на пресек

Maсa

Top