Мешалки

Приклучна сила

Број на вртежи во празен од

Навој на вратилото

дијаметар на мешалката

Maсa

Top