Моторни пумпи за вода

Тип на мотор

Волумен на моторот

Сила на моторот / број на вртежи

Вртежен момент / број на вртежи

Дијаметар на вшмукување (Ø)

Дијаметар на излез (Ø)

Максимална длабочина на повлекување

Максимална височина на водениот столб

Максимален проток на вода

Проток на вода

Време на самовшмукување (3m)

Заптивка вратила

Максимален работен притисок

Волумен на резервоарот за гориво

Гориво

Време за работа (75% макс. оптоварување)

Димензии ( Д x Ш x В )

Maсa

Линија на производи

Top