Моторни пили

Волумен на моторот

Сила на мотор / број на вртежи

Гориво

Резервоар (гориво)

Масло за синџир

Систем за снабдување со масло

Maсa

Top