Tрактор косилки

Тип на мотор

Сила на моторот

Ширина на косење

Тип на куќиште

Maсa

Top